Ποιοι μπορούν να είναι Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. και κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνομικών Σχολών, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Λιμενικού Σώματος, Σχολών Δημόσιας Διοίκησης κ.ά. με ποικίλο γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά την έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου.

Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (κεντρικές υπηρεσίες, Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας), Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Προστασίας του πολίτη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), σε Υπηρεσίες Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς παροχής βοήθειας σε θύματα καταστροφών.

Τέλος, ιδιαίτερα απευθύνεται σε στελέχη Διοίκησης Ιδιωτικών Φορέων και Επιχειρήσεων, Βιομηχανιών, Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Εθελοντικών Οργανώσεων.


Επιλογή Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://edcm.edu.gr/index.php/aithsh-eggrafhs


Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Για την επιλογή των υποψηφίων του ΠΜΣ η Επιτροπή λαμβάνει υπ’ όψιν:

Κριτήριο

Άριστα

Γενικός βαθμός Πτυχίου.

10

Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος

5

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος

10

Αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου από την ΕΣΕ που, μεταξύ άλλων, θα εκτιμηθεί σε σχέση με τα αντικείμενα του ΠΜΣ, το ενδιαφέρον του υποψήφιου, η επιμόρφωση, η ερευνητική δραστηριότητα και η προηγούμενη πρακτική εμπειρία, η δράση σε οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, κλπ

10

Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας.

5

Επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

5

ΣΥΝΟΛΟ

45Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η ΕΣΕ του ΠΜΣ διαμορφώνει μία συνολική βαθμολογία ανά υποψήφιο. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με την βαθμολογία, προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ και αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων. Ο πίνακας των επιλεγέντων επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει την θέση του και ούτω καθ εξής.