1. Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο:* Όνομα:* Φωτογραφία (Επισυνάψτε μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε μορφή jpg) Όνομα Πατέρα:* Όνομα Μητέρας:* Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):* Τόπος γέννησης:* Φύλο:* Άντρας Γυναίκα Υπηκοότητα:* Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου:* Αρχή Έκδοσης:* Διεύθυνση κατοικίας Ε-mail Επικοινωνίας:* Αριθμός σταθερού τηλεφώνου: Αριθμός κινητού τηλέφωνου:* Βιογραφικό Σημείωμα (Επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή pdf, doc ή docx)*

Βρίσκεστε στην σελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Υποψηφιότητας για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»
Προκειμένου να ολοκληρώσετε επιτυχώς την αίτησή σας θα χρειαστεί να επισυνάψετε (upload) τα ακόλουθα ηλεκτρονικά αντίγραφα:

  • Έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου σε μορφή jpg
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο σε μορφή pdf (υποχρεωτικό)
  • Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή doc, docx ή pdf (υποχρεωτικό)
  • Τίτλο σπουδών σε μορφή pdf (υποχρεωτικό)
  • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε μορφή pdf
  • Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας σε μορφή pdf
  • Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών σε μορφή pdf
  • Πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μορφή pdf
  • Αποδεικτικά λοιπών επιμορφώσεων σε μορφή pdf 
Οδός:* Πόλη:* ΤΚ:* Χώρα:* 2. Τρέχουσα απασχόληση Επάγγελμα: Επωνυμία φορέα απασχόλησης: Τηλέφωνο εργασίας: Διεύθυνση εργασίας Οδός: Πόλη: ΤΚ: Χώρα: 3. Ακαδημαϊκά Προσόντα Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:* Τμήμα από το οποίο αποκτήθηκε:* Έτος Κτήσης:* Βαθμός:* Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Τμήμα από το οποίο αποκτήθηκε: Έτος Κτήσης: Βαθμός: Γνώση αγγλικής γλώσσας

Επίπεδο γνώσης: Πτυχίο: Γνώση Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Αναφέρετε το επίπεδο των γνώσεων σας στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Επίπεδο γνώσης: Πιστοποίηση/Δίπλωμα: (Μέτριο, Καλό, Πολύ καλό, Άριστο) 4. Επιλογή Κατεύθυνσης

Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων

Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

Ηλεκτρονική υποβολή αντιγράφου Ταυτότητας / Διαβατηρίου:* Ηλεκτρονική υποβολή πτυχίου* Ηλεκτρονική υποβολή Διπλώματος Ηλεκτρονική υποβολή Πτυχίου Γνώση άλλων ξένων γλωσσών

Ηλεκτρονική υποβολή αποδεικτικών γνώσης άλλων ξένων γλωσσών Ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικού / διπλώματος

International Master’s Degree Program in Environmental, Disasters and Crises Management Strategies

Λοιπές γνώσεις / Επιμόρφωση
Υποβολή λοιπών αποδεικτικών γνώσεων (από επιμορφωτικά σεμινάρια, συμμετοχή σε δράσεις εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, κλπ που σχετίζονται με τα αντικείμενα σπουδών του ΠΜΣ)

Ηλεκτρονική υποβολή πιστοποιητικού